HUGPD – Hrvatska udruga grupa za potporu dojenja

Početak grupa za potporu dojenja kroz povijest:

Prva grupa za potporu dojenja u Republici Hrvatskoj je osnovana 1998. godine. Grupa je osnovana sa ciljem pomoći svim rodiljama u dojenju, u davanju podrške i savjeta na koji način riješiti potencijalne poteškoće vezane za dojenje, što predstavlja najosjetljiviju interakciju između majke i novorođenčeta, odnosno djeteta.

Hrvatska udruga grupa za potporu dojenja
Hrvatska udruga grupa za potporu dojenja

S vremenom to je potaknulo formiranje sve više grupa za potoru dojenja, ukupno 132 grupe do 2000. godine – od prve službene Udruge osnovane kako bi okupila i podržala rad svih aktivnih grupa. Ulaskom marketinškog projekta Happy Baby u hrvatska rodilišta u studenom 1998. godine, nastaje problem radi kršenja Međunarodnog pravilnika o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko što je zahvatlilo skoro svaku institucionalnu razinu zdravstvene zaštite.

Hrvatska udruga grupa za potporu dojenja

Većina grupa za potporu dojenja su osnovale i vode patronažne sestre, a proturječne informacije o važnosti dojenja kao i nedostatka potpore dojenju od strane drugih zdravstvenih radnika, izazvala su postupno slabljenje grupe i njihov rad. U razdoblju od 2000-2007 samo manja skupina je nastavila raditi i na početku 2007 bilo je samo 16 grupa koje su opstale. U sklopu novog početka inicijative ” Bolnica prijatelji djece” pokrenuto od strane UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s Ministarstvom zdravlja i socijalne skrbi, sa inicijativom kordinacijskog tima – podržati preostale aktivne grupe u njihovom radu, kao i inicirati osnivanje novih ”Bolnica prijatelja djece”. Da je ova vrsta inicijative došla u pravo vrijeme, dokazano je na simpoziju za patronažne sestre organizirane u prosincu 2007. godine kada je voditelj projekta ”Bolnice prijatelji djece” za zajednicu u potpori za dojenje izjavio da je broj aktivnih grupa za potporu dojenja povećana sa16 na 65 grupa tijekom 2007. godine. Kroz godine broj grupa kontinuirano je u porastu, s konačnim rezultatom od 134 aktivnih grupa u 2012. godini.
Voditeljice su patronažne sestre ili majke voditeljice. Sastaju se jedamput mjesečno po dogovoru.
Grupama za potporu dojenja prisustvuju majke s djecom i trudnice.